Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 mei 2021

Wachttijd in het AZC maximaal benutten voor inburgering

Nieuw Inburgeringsbeleid Amstelveen
In 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Het doel van deze wet is dat statushouders zo snel mogelijk meedoen en werk vinden. Op woensdag 21 april heeft de gemeenteraad het Inburgeringsbeleid van de gemeente Amstelveen behandeld. Hierin staat uitgewerkt hoe de gemeente vanaf 2022 de integratie en inburgering van Amstelveense statushouders handen en voeten geeft. In juni stemt de gemeenteraad over het inburgeringsbeleid. Wel is een voorstel van D66 om in het AZC al te starten met de gemeentelijke inburgering al unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

D66: Meedoen vanaf dag één door snellere start inburgering
Volgens de voorschriften moeten statushouders, nadat zij een verblijfsvergunning hebben gekregen, binnen tien tot twaalf weken uit een AZC doorstromen naar een woning in de gemeente waar zij aan gekoppeld zijn. In de tussentijd kunnen zij vrijwillig meedoen aan scholingsmodules die Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor maximaal 14 weken aanbiedt. De praktijk is echter dat  Amstelveense statushouders vaak heel veel langer op een AZC verblijven omdat zij wachten op een woning in Amstelveen. Door deze lange wachttijd is het scholingsaanbod van het COA, te kort en bij lange na niet toereikend. Het dekt niet de hele wachttijd. Daar komt bij dat in het inburgeringsbeleid van de gemeente stond dat de gemeentelijke inburgeringstrajecten pas starten nádat statushouders echt in Amstelveen wonen. D66 vindt dat hierdoor veel te veel kostbare tijd voor integratie en inburgering verloren gaat en wil de inburgering versnellen. Daarom wil D66 op het AZC al beginnen met de gemeentelijke inburgering, in plaats van pas als statushouders in Amstelveen wonen. Via een amendement dat is mee-ingediend door het CDA, GroenLinks, VVD, Lijst Höcker, bbA, de ChrstenUnie, SBA en de PvdA hebben de democraten het gemeentelijk inburgeringsbeleid hierop aangepast. AVA en de SP hebben het amendement gesteund. Nu is het een expliciet onderdeel van het beleid dat de gemeentelijke inburgering zoveel als mogelijk op het AZC start.

Maximaal benutten wachttijd AZC
Saloua Chaara, gemeenteraadslid voor D66 zegt hierover: “Elke dag dat een statushouder hier in Nederland op zijn handen moet zitten en niet kan werken aan zijn/haar integratie, is wat ons betreft een verloren dag. Het vertraagt de inburgering, maakt dat mensen minder snel aan het werk komen én zorgt ervoor dat statushouders zich minder snel onderdeel voelen van de samenleving. Daarom moet wat ons betreft de wachttijd in het AZC maximaal benut worden voor scholing en taallessen en moeten we voorkomen dat de scholing een periode stil komt te liggen. We zijn er blij mee dat we met unanieme steun van de gemeenteraad het gemeentelijk inburgeringsbeleid hierop hebben kunnen aanpassen.”