Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 juli 2019

Bijdrage Perspectiefnota 2020 Raadsvergadering van onze fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven

Voorzitter,

Een nieuw thema in deze perspectiefnota 2020 betreft de bestuursopdracht groei van de stad. Toen ik dit stuk las moest ik denken aan een andere stad die de afgelopen jaren een sterke groei heeft doorgemaakt van zowel bewoners als toeristen: onze buurgemeente Amsterdam. Het aanvankelijke enthousiasme voor groei in de gemeente Amsterdam heeft daar inmiddels plaatsgemaakt voor een ware regelzucht en licht cynisme.

Nieuwe regels werden bedacht voor een maximaal aantal personen op boten, geen vakantieverhuur meer in bepaalde buurten, snorfietsers naar de rijbaan, fors hogere evenementen- en parkeertarieven, milieuzones, strenge bouwregels en recent nog werd zelfs een potje Jeux de Boulle op het museumplein verboden. Voorzitter, sommige van deze verboden zijn ongetwijfeld te rechtvaardigen, maar laat dit een les zijn voor onze groeiende gemeente Amstelveen: als overheid moeten wij ervoor waken alles dicht te regelen.

Voorzitter, ook Amstelveen staat nu voor een aantal serieuze uitdagingen waar het op groei aankomt. Als we de perspectiefnota mogen geloven hebben wij straks misschien wel tussen de 100.000 en 125.000 inwoners. Allereerst een compliment aan het college: dit is een zeer krachtig antwoord op het verzoek van D66 om de komende jaren flink meer woningen bij te bouwen. Wel zal deze ontwikkeling zorgen voor grotere druk op buurten en voorzieningen. Het is aan ons om de randvoorwaarden te scheppen voor een verantwoorde groei van Amstelveen. D66 denkt dan aan behoud van de groene uitstraling van buurten en het waarborgen van voldoende scholen en wijkcentra.

Voorzitter,

Graag loop ik nu puntsgewijs een aantal belangrijke dossiers met u door. Om te beginnen met de meest prangende van dit moment: onze woningmarkt. Als gemeente maken wij hier flinke stappen. We bouwen steeds meer betaalbare huur- en koopwoningen. De omslag is duidelijk voelbaar, met als kroon het project op de plek van het voormalig HP-kantoor dat vanavond op de agenda staat met maar liefst meer dan 400 nieuwe middeldure woningen. De problemen zijn daarmee helaas nog niet de wereld uit: de wachtlijsten voor een sociale huurwoning blijven onverminderd lang en prijzen blijven hoog.

Wij willen het college daarom aanmoedigen nog voortvarend te zijn met de coalitieplannen voor het enerzijds verkopen en anderzijds bijbouwen van sociale huurwoningen om te gaan. Even leek het alsof verkoop überhaupt voor directie van Eigen Haard een ‘no go’ zou zijn, maar afgaande van de berichten van eerdere deze week lijkt een doorbraak mogelijk. Mijn fractie dient daarom samen met VVD, CDA en AVA een motie in die het college oproept werk te maken van het uitwerken van de plannen. Ik zal straks het dictum van deze motie voorlezen.

Voorzitter, een van de grootste onderwerpen van deze periode is de opmaat naar de aanstaande energietransitie. De eerste grote stappen zijn inmiddels gezet en aan ons nu de taak om de geformuleerde doelstellingen om te zetten in resultaten. Met wat D66 betreft één nadruk op het geven van positieve prikkels. Zo zou het beleid omtrent duurzaamheid alle bevolkingsgroepen (woningeigenaar, huurder, expat of student) moeten verbinden. Wij denken dan enerzijds aan bijvoorbeeld een subsidiemaatregel voor woningeigenaren om zich van het aardgasnet af te koppelen en anderzijds aan een regeling zodat minima gezinnen aanspraak kunnen maken op hogere vergoedingen voor een zeer energiezuinige koelkast of wasmachine.

Voorzitter,

Over misschien wel de belangrijkste taak van de gemeente zijn wij pas zeer recent verantwoordelijk geworden: de zorg. De basis is op orde: nu wordt het tijd voor innovatie. Overduidelijk is dat het grootste deel van de zorgtaken hartstikke goed. Dat is vooral een groot compliment aan al die zorgverleners en mantelzorgers die de boel hier draaiende houden. Maar voorzitter we moeten ook onze stappen zetten: zo zien wij dat de tekorten op de individuele hulpmiddelen voor bijvoorbeeld de aanleg van een traplift stijgen. Juist hierin kan slim gezamenlijk inkopen van bepaalde voorzieningen tot voordelen leiden. Graag gaan we de komende tijd met het college het gesprek om te kijken waar de zorg voor allé Amstelveners nog beter en toegankelijker kunnen maken.

Het lastigste onderwerp binnen het sociaal domein betreft de jeugdzorg. Waar Amstelveen meestal voordeel heeft uit verdelingen van het geld van de landelijke overheid is dat bij de jeugdzorg niet het geval. We zullen politiek in Den Haag de komende tijd duidelijk moeten te maken dat hiervoor onvoldoende geld beschikbaar is. Een oplossingsrichting die wij meer in eigen hand hebben is het stevig inzetten op preventie. Uit recent onderzoek van de GGD blijkt bijvoorbeeld dat een meisje met van oorsprong niet-Nederlandse ouders uit de ene wijk meer kans heeft op overgewicht dan een leeftijdsgenootje uit een andere wijk. D66 is voor radicale kansengelijkheid. Daarom roepen wij het college hierop te acteren met gericht jeugdpreventiebeleid. Hiervoor zullen wij straks een amendement indienen. Dit amendement wordt mede ingediend door VVD, PvdA, Groenlinks en AVA.

Voorzitter, over de bereikbaarheid van Amstelveen maakt onze fractie zich zorgen. Werkzaamheden aan de Beneluxbaan door de Amstelveenlijn in het Noorden, de brug naar Ouderkerk in het Oosten, de verbreding van de A9 door het midden, de toekomstige verbouwing van het Stadshart, diverse kleinere wegwerkzaamheden en als we de Perspectiefnota mogen geloven volgend jaar ook in het zuiden: de verbreding van de Bovenkerkerweg.

Voorzitter, de bereikbaarheidsproblemen lijken daarmee compleet. Amstelveen is de komende jaren een ware biotoop: je kan er bijna niet meer in en bijna niet meer uit. Wij zijn daarom blij met de extra inzet op dit punt, maar hopen dat de gemeente ook op flexibele wijze planningen kan aanpassen als er opstoppingen dreigen te ontstaan. Misschien moeten we zelfs push-meldingen via een gemeentelijk app of whatsapp-groep gaan versturen om mensen nog beter te informeren.

Het belangrijkste voorzitter is dat we ons realiseren waar we dit allemaal voor doen. Als straks het stof van de vele verbouwingen is neergedaald wat hebben we dan bereikt? Het beeld dat bij D66 ontstaat is dat vooral de automobilist de grote winnaar is van de vele werkzaamheden. Op het gebied van OV is de meerwaarde minder zichtbaar. Tram 5 is qua eindhalte verlegd, diverse haltes van de Amstelveenlijn zijn geschrapt en ons fijnmazige busnetwerk wordt bijna jaarlijks minder fijnmazig.

Voorzitter wat noodzakelijk is op het terrein van OV is een kentering. Net als bij het Schiphol dossier wil ik de wethouder oproepen om een ‘position paper’ te schrijven over het OV in Amstelveen. Van belang is dat wij een stip op de horizon zetten en vaker met onze vuist op tafel slaan in de regio. Vorige maand nog kondigde NS en Prorail aan dat er door de enorme groei in woningbouw in gemeenten 30 nieuwe stations bijkomen in het hele land gezien. Amstelveen groeit als kool, maar staat niet op het lijstje. Voorzitter dat bedoel ik met een stip op de horizon, maak de wereld om ons heen duidelijk dat Amstelveen bijvoorbeeld klaar is voor een treinstation: ‘Amstelveen-Zuid’. Hoe mooi zou dat zijn gezien de enorme groei van aantallen woningen in de Westwijk, de Scheg en de Legmeer. Graag een reactie en ambitie van de wethouder op dit punt.

Voorzitter,

In deze perspectiefnota is al wel veel ambitie getoond op het terrein van onderwijs. Op een aantal belangrijke punten maakt het college in deze meer middelen vrij. Structureel voor bijvoorbeeld de voorschoolse educatie en het leerlingenvervoer en eenmalig voor een vernieuwd KKC. De komende tijd moet ook duidelijk worden hoe het college het inhoudelijke beleid t.a.v. onderwijs gaat vormgeven. D66 roept het college daarin op in ieder geval de volgende twee belangrijke thema’s te betrekken: 1. Ervoor zorgen dat we genoeg goeie docenten voor de klas houden en 2. Een visie ontwikkelen op de manier waarop wij omgaan met de groeiende internationalisering in klaslokalen.

Voorzitter,

Een belangrijke vraag die in deze Perspectiefnota eigenlijk nog onbeantwoord blijft is wat onze visie is op de toekomst van onze ambtelijke samenwerking met Aalsmeer. Via een onderzoek sturen we af op betere bestuurlijke afspraken, maar scherpere financiële afspraken ontbreken nog. Wil deze samenwerking enige toekomst hebben dan moet dat anders. Wij roepen het college daarom op dit najaar een duidelijke set met bestuurlijke én financiële afspraken aan de raad voor te leggen. Lukt het weer niet om dat op tijd te bereiken dan zullen beide gemeenten gezamenlijk moeten bekijken of deze manier van samenwerking nog wel toekomstbestendig is. Graag een reactie van het college op dit punt.

Voorzitter ik kom tot een afronding,

Amstelveen is een geweldige gemeente waarin wij elkaar met vertrouwen benaderen. Ook als wij straks meer dan 100.000 inwoners hebben wil ik het college oproepen om mensen en organisaties de ruimte te geven en niet te vervallen in regelzucht. Kleinschalige evenementen zonder strenge regels en hoge gemeentelijke leges zijn hier bij uitstek een goed middel voor. Kijk naar het recente succes van Koningsdag op de Amsterdamseweg of Ibiza Village in het Oude Dorp.

Wij willen daarom afsluiten met de vraag aan het college of zij kunnen onderzoeken hoe wij in Amstelveen maatschappelijke evenementen beter kunnen ondersteunen? Want voorzitter, juist door elkaar te blijven ontmoeten en met elkaar te blijven praten, versterken wij het gemeenschapsgevoel en voorkomen we dat groepen in de stad tegenover elkaar gaan staan. Ook als onze gemeente straks sterk gaat groeien.

Dank u wel.