Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 januari 2010

D66 presenteert het verkiezingsprogramma 2010-2014 “Een gezonde kijk op Amstelveen”

Zaterdag 9 januari presenteerde D66 het verkiezingsprogramma 2010-2014 "Een gezonde kijk op Amstelveen" tijdens haar nieuwjaarsreceptie in café Bommel, te Amstelveen.

D66 heeft gekozen voor het motto gezond als leidraad voor het verkiezingsprogramma. Daarmee geeft de partij aan dat het in orde moet zijn, lichamelijk en geestelijk, politiek-maatschappelijk en financieel. Nu en in de toekomst.

Lijsttrekker Catharina de Leur hierover: “Een gezonde kijk geeft ook aan dat we geen overspannen verwachtingen moeten wekken, maar dat we redelijk, realistisch en evenwichtig naar Amstelveen kijken. Verkiezingsprogramma’s bepalen richtingen, maar moeten niet verworden tot alleen maar wensenlijstjes. En zeker in deze tijd waarin de financiën krap bemeten zijn, is een realistische kijk een gezond uitgangspunt.”

D66 gaat met 10 hoofdpunten de verkiezingen in:

Wonen: D66 is voor een pluriforme stad. De nadruk bij nieuwbouw moet liggen op woningen voor ouderen en jongeren. Woningbouw in de Bovenkerkerpolder is voor D66 onacceptabel. D66 wil wel bouwen in de Noorder-Legmeerpolder en nagaan of er nog locaties in de stad zijn waar met behoud van de leefkwaliteit gebouwd kan worden.

Groen: D66 is trots op het groen in Amstelveen. Daarom wil de partij de komende vier jaar GEEN bezuinigingen op het Groen.

Onderwijs: D66 wil dat de overheid meer investeert in de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs. Daarom wil de partij dat het programma voor de onderwijshuisvesting in Amstelveen onverkort wordt uitgevoerd en verdere ontwikkeling van de “brede scholen” in Amstelveen.

Financiën: De afgelopen vier jaar is er door het college te veel geld uitgegeven, waardoor de algemene reserve is geslonken tot nul. D66 wil dat de gemeente Amstelveen weer financieel gezond wordt. De partij wil dat o.a. bereiken door minimaal een reserve van € 30 miljoen aan te leggen, een college te vormen van slechts vier wethouders en een gedegen begrotingsbeleid waarin de lopende uitgaven zoveel als mogelijk uit de lopende inkomsten betaald kunnen worden. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Sport: De afgelopen vier jaar is er veel te weinig aandacht geweest voor de sport in Amstelveen. D66 maakt zich de komende vier jaar sterk voor bewegen, meedoen en presteren. Daarom is de partij een voorstander van de aanleg van trapveldjes, basketbalvelden en een geleidelijke vernieuwing van de sportaccommodaties. Ook de Amstelveense sportverenigingen moeten weer aandacht krijgen van de politiek.

Sociaal: Een handicap, fysieke beperking of een ziekte mag nooit een reden zijn voor maatschappelijk isolement of achterstand. Daarom kiest D66 voor een sociaal Amstelveen. D66 wil dat de gemeente mensen in staat stelt zichzelf te ontplooien. Daarom kiest de partij voor een goed en toegankelijk onderwijs, hoogwaardige culturele instellingen, zoals de schouwburg en de bibliotheek en lokale wijkcentra.

A9: D66 is voorstander van het tunnelplan A9, maar vindt dit plan van een zodanige reikwijdte voor Amstelveen dat alle Amstelveense burgers daarbij moeten worden betrokken. D66 wil daarom dat er meerdere scenario’s aan de bevolking worden voorgelegd en waar alle stemgerechtigden zich middels een stadsenquête over uit kunnen spreken.

Werken: In tijden van crisis is het van belang dat iedereen zoveel mogelijk aan het werk kan blijven. Daarom wil D66 dat de werkgelegenheid in Amstelveen wordt behouden. Als het mensen toch overkomt dat ze hun baan kwijt raken, dan wil D66 dat ze zo snel als mogelijk weer aan het werk worden geholpen.

Duurzaamheid: Voor een gezonde stad is een stevig en duurzaam milieubeleid een vanzelfsprekend uitgangspunt. Daarom wil D66 dat de gemeente Amstelveen uiterlijk in 2030 klimaat neutraal is. Dat wil de partij bereiken door in te zetten op energie- en CO2-besparing, maar ook te investeren in duurzame energie.

Democratie: D66 wil dat de kloof tussen burger en politiek overbrugd wordt. Daarom moeten de burgers meer betrokken worden bij de politiek door de invoering van een lokaal referendum, maar de inwoners moeten ook in een vroeg stadium worden betrokken bij plannen van de gemeente, waarbij van tevoren duidelijk wordt gemaakt welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. De invoering van een bewonersbudget legt ook meer verantwoordelijkheid bij de inwoners.

Tot slot lijsttrekker Catharina de Leur over de slogan: “D66 wil dat het anders wordt in Amstelveen: meer luisteren naar wat de burgers willen, een zorgvuldiger omgaan met onze gemeentelijke financiën en een gezonde aantrekkelijke stad. Daarom kiest D66 in de verkiezingscampagne voor de slogan: Anders, JA, D66. ”

Als bijlage treft u het verkiezingsprogramma aan.