Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Schriftelijke vragen van D66 betreffende het verantwoordingsdocument 2006/2010

Aan het begin van de collegeperiode 2006-2010 verscheen eerst de politieke agenda 2006-2010, gevolgd door het uitvoeringsprogramma met de titel “Samen werken aan kwaliteit voor Amstelveen” (juni 2006). De inleiding van de politieke agenda liet in algemene zin uitgangspunten voor het toekomstige beleid van dit college zien. Wij citeren enkele zinsneden:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 • “Er zijn verbindingen mogelijk op sociaal-economisch gebied, tussen burger en politiek, onderwijs en arbeidsmarkt; leefbaarheid en mobiliteit, lokaal en bovenlokaal en tussen jong en oud”.

 

 • “Door bundeling van sociale disciplines, culturele instellingen en aanwezig ondernemerschap zullen potenties beter kunnen worden benut”.

 

 • “Het bestuur is een serieuze gesprekspartner in de regionale en landelijke overleggen, stuurt op resultaten en werkt aan het Amstelveense imago:
  leefbaar, sociaal, groen en veilig voor de bewoners;
  initiatiefrijk, klantgericht en innovatief voor de ondernemers en instellingen”.

 

De nadere concretisering van de doelstellingen van dit college volgde zoals opgemerkt in het uitvoeringsprogramma 2006- 2010. De doelen/projecten werden voorzien van effect-en prestatie-indicatoren om ambities tot uitdrukking te brengen en de mogelijkheid aan de Raad te bieden om te meten of beoogde doelen werden behaald: een belangrijk controle-instrument voor de Raad.

 

Nu de collegeperiode ver is gevorderd en volgend jaar nieuwe verkiezingen te wachten staan, stelt de fractie van D66 n.a.v. bovenstaande u de volgende vragen:

 

 1. In hoeverre deelt het college de mening van de fractie van D66 dat een publieke verantwoording van het gevoerde beleid 2006-2010 van grote betekenis is voor de gemeenteraad en de bevolking?

 2. In hoeverre is het college bereid om bij de begroting 2010 middels een verantwoordingsdocument publiek verantwoording af te leggen?

 3. In hoeverre is het college bereid in dit verantwoordingsdocument inzicht te verschaffen in de mate waarin de doelstellingen van het gevoerde beleid zijn gerealiseerd, gekoppeld aan effect- en prestatieindicatoren?

 4. In hoeverre is het college bereid, in algemene zin, het maatschappelijk effect zichtbaar te maken van het gevoerde beleid van de afgelopen periode, mede in relatie tot de kwaliteit van Amstelveen?

 

De fractie van D66 Amstelveen,